OK5137 | Daido เครื่องดัดม้วน | PPT-812

在庫

หมายเลขการจัดการ OK5137
สถานที่เก็บสินค้า สำนักงานขาย Kanto
Okabe Quality (OQ)OQ คืออะไร A

ผู้ผลิต: Daido Machine ปี: 1975
เครื่องรีดโลหะแผ่น / กด / ม้วนดัดเห็น
ピンチピラミッド形 端曲げ25(最少巻内径700) 円筒曲げ35(最少巻内径900) 最大板幅3500
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วน 540 × 3600 × 3


แบบฟอร์มการติดต่อ

โทรศัพท์

สำหรับการใช้ภายใน สำหรับกล้องถ่ายรูป