OK0848 | Kitamura Machining Center | Mycenter 3xi

在庫

หมายเลขการจัดการ OK0848
สถานที่เก็บสินค้า คลังสินค้าที่สอง (โอซาก้า)
Okabe Quality (OQ)OQ คืออะไร

メーカー:北村 年式:2002
ศูนย์เครื่องจักรกลศูนย์เครื่องจักรกลในแนวตั้ง
Fanuc 16i-M
T:900*410
積載500kg
S:X760*Y455*Z460
BT40, ATC30
2APC
主軸15000rpm
チップコンベア


แบบฟอร์มการติดต่อ

โทรศัพท์

สำหรับการใช้ภายใน สำหรับกล้องถ่ายรูป